Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

În atenţia experţilor judiciari : Conferinţa dedicată Zilei expertului judiciar din aprilie 2019

Published on: Thu, 03/28/2019 - 14:22

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministreul Justiţiei al Republicii Moldova organizează Conferinţa ştiinţifico – practică internaţională dedicată Zilei expertului judiciar cu genericul „Problematica expertizei judiciare în Republica Moldova şi perspective de dezvoltare”, care se va desfăşura în mun. Chişinău pe data de 12 aprilie 2019.    Limbile de comunicare – română, engleză, rusă. Taxa de participare la conferinţă constituie 1200.00 lei, care o puteţi achita până pe data de 05.04.2019 la una din filialele băncii Moldova Agroindbank cu prezentarea ordinului de încasare a taxei în original sau copia lui pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.14, sau expedierea acestuia prin fax (exemplar citabil) la nr. 022-238-422.

Rechizitele bancare:

MF-Trezoreria de Stat,    Centrul National de Experize Judiciare

Adresa juridica : Mun.Chisinau, str.Maria Cebotari,2

Adresa postala : Mun.Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 162, et.14

Tel/fax (022) 23-84-22  

IBAN  MD50TRPAAA142310A00826AA  Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

Cod TREZMD2X   Cod fiscal 1006601003636

Participarea fiecărui delegat la Conferinţă trebuie anunţată şi confirmată prin expedierea până pe data de 05 aprilie 2019 pe adresa de e-mail a Centrului cnej@justice.gov.md, a formularului de participare (modelul formularului îl găsiţi în anexă).

                Cerinţe faţă de articole : Articolele cu  C Z U  de asemenea se vor prezenta până pe data de 05 martie 2019 pe adresa de e-mail cnej@justice.gov.md,. Volumul unui articol – 2-5 pagini A4, dactilografiate în Microsoft Word 2003, caractere Times New Roman, 14, intervalul 1,0. Parametrii paginii: sus, jos, dreapta – 2,0 cm, stânga – 2,5 cm. Articolul va începe cu titlul (cu majuscule) şi autorii (prenumele şi numele deplin, denumirea instituţiei, oraşul şi ţara). În scopul facilitării identificării autorului şi instituţiei se vor utiliza cifre arabe în upper (superscript) index, plasat în faţa prenumelui autorului şi denumirii instituţiei (ex.: 1Gheorghe…  1Instituţie…). Se recomandă nu mai mult de 4 autori. Articolele vor conţine obligatoriu rezumat în limba engleză (cu indicarea titlului) până la 5-7 rânduri fiecare şi următoarele compartimente: actualitatea temei, obiectivele lucrării, material şi metode de cercetare, rezultate obţinute, discuţii, concluzii, bibliografie. Prezentările de caz, schiţele istorice şi biografice, articolele de sinteză pot devia de la structura menţionată. Se permite includerea în text a figurilor, imaginilor  şi tabelelor, care se întitulează şi numerotează. Referinţele bibliografice vor fi numerotate în cifre arabe în ordinea alfabetică a primului autor şi se vor include în conţinutul articolului între paranteze pătrate [1], indicându-se doar numărul de ordine al referinţei.

 

Pentrumaimulteinformaţii ne contactaţi la:

 

e-mail: cnej@justice.gov.md

Persoane de contact:  Ion Lopatenco    022 232 610;Lilia Florea    022 232 609.

 

 

Anexă

F O R M U L A R

pentru participare la Conferinţa ştiinţifico-practică internaţionale dedicată

Zilei expertului judiciar, or. Chişinău, 12 aprilie 2019

 

Nume

 

Prenume

 

Titlu ştiinţific

 

Titluri onorifice

 

Funcţia

 

Denumirea şi adresa instituţiei

 

Date despre coautori

 

Denumirea lucrării (articolului)

 

Prezentarea articolului

Da

Nu

Necesitatea folosirii tehnicii multi-media

Da

Nu

Date de contact (telefon, e-mail, etc.)

 

Necesitatea bronării camerei de hotel

Da

Nu

Semnătura